Uw winkelwagen is leeg!
  • Nederlands
  • English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KidZstijl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KidZstijl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KidZstijl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 KidZstijl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen (indien voorradig) 5 werkdagen. KidZstijl zal een leveringstermijn van 2 werkdagen nastreven. KidZstijl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn
4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst wordt de koopovereenkomst een feit.
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

4.4 Producten welke specifiek voor de klant worden geproduceerd, kunnen niet meer geretourneerd worden. Denk hierbij aan specifieke afmetingen en kleuren. 


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KidZstijl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KidZstijl. KidZstijl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 KidZstijl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 KidZstijl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 KidZstijl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van KidZstijl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.       6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke garantiebepalingen van kracht.

7. Offertes
7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KidZstijl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KidZstijl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen KidZstijl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KidZstijl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 KidZstijl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van KidZstijl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 KidZstijl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KidZstijl. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 KidZstijl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KidZstijl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 KidZstijl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 11.2 KidZstijl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade aan een muur of ander oppervlak na, tijdens of als gevolg van het aanbrengen of verwijderen van een KidZstijl product.


12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KidZstijl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij KidZstijl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Privacy Policy

Bijgewerkt op 24 mei 2018

KidZstijl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. KidZstijl zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. KidZstijl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als er een bestelling geplaatst is, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij KidZstijl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de bestelling zo goed mogelijk uitvoeren. 

Wij gebruiken jouw e-mailadres om te informeren over de status van de bestelling en over de ontwikkeling van onze website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website of middels de uitschrijfknop in de nieuwsbrief. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

In het geval van dropshipment (wanneer onze leverancier de goederen rechtstreeks aan de klant verzendt) zullen uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan deze leverancier / producent. Dit zal ook uitsluitend zijn om te zorgen voor een correcte levering van uw bestelling. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.  Met deze leveranciers hebben wij gezamenlijk een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. 

Persoonsgegevens zullen een bewaartermijn hebben van 14 maanden in onze beheeromgeving van onze webshop en in Google Analytics. Vervolgens zullen deze gegevens worden verwijderd uit onze beheergegevens en opgeslagen worden op een externe beveiligde harde schijf. Deze persoonsgegevens zullen 5 jaar bewaard worden. Deze gegevens zullen wij verder niet meer gebruiken en dienen alleen als bewaarplicht voor de belastingdienst. Na deze vijf jaar zullen deze persoonsgegevens worden verwijderd van deze externe harde schijf. Mocht je jouw gegevens eerder willen laten verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen: info@kidzstijl.nl. We zullen je verzoek dan spoedig mogelijk honoreren. 

KidZstijl verkoopt de gegevens niet
KidZstijl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op jouw computer. KidZstijl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij KidZstijl geen cookies ontvangt.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van KidZstijl, dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. 

Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassingen op onze webstores.

 

 

Back to Top